Договір публічної оферти

Загальні стани
1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією ТМ DSTO, далі по тексту - "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу Товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет - магазин, далі по тексту - "Договір", і розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця "https ://dsto.com.ua (далі - "Інтернет-сайт").
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний Договір купівлі-продажу Товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
Поняття і визначення
2.1. У справжній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижчеприведені терміни мають наступні значення:
* "Товар" - нейтральне і електромеханічне устаткування, аксесуари, комплектуючі і супровідні елементи;
* "Інтернет - магазин" - відповідно до Закону України "про електронну комерцію", засіб для представлення або реалізації Товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* "Продавець" - компанія, що реалізовує Товари, представлені в Інтернет, - магазині.
* "Покупець" - фізична або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* "Замовлення" - вибір окремих позицій з переліку Товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів в Інтернет - магазин, у тому числі:
- добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет - магазин;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет - магазин;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет, - магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на сайті Інтернет, - магазину.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні у будь-якій кількості.
4.3. За відсутності Товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця.
4.4. За відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього Товару, анулювати замовлення, або оформити передзамовлення на Товар (виготовлення під замовлення).
Порядок оплати замовлення
Плата за Товар
5.1. Плата за Товар здійснюється в повному об'ємі перед відвантаженням Товару із складу Продавця.
5.2. При не вступі грошових коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.
Умови доставки замовлення
6.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет - магазин, здійснюється із складів Продавця.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.
Права і обов'язки Сторін :
7.1. Продавець має право:
- в одинсторонньому порядку призупинити надання послуг за даною угодою у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно сплатити замовлення на умовах цього Договору.
7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет - магазин;
- оформити електронний Договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Відповідальність Сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
- за незначну невідповідність габаритних розмірів Товару (до 7 міліметрів), що може відрізнятися від декларованих технічних характеристик на сайті Інтернет - магазину;
- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставці Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC- адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося інше обличчя) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачати і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
Інші умови
9.1. Інтернет - магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір за умови попередньої публікації його на сайті https ://dsto.com.ua
9.2. Інтернет - магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцеві свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ "Про захист персональних даних".
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет - магазин замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі - продажі (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронної угоди між Сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"
9.6. Використання ресурсу Інтернет - магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.
Порядок повернення Товару належної якості
10.1. Повернення Товару в Інтернет - магазин робиться згідно чинного законодавства України.
10.2. Повернення Товару в Інтернет - магазин робиться за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем Товару належної якості Інтернет - магазин повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення Товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет - магазину, пов'язаних з доставкою Товару Покупцеві.
10.4. Якщо Товар виготовлявся індивідуально згідно технічної документації, наданої Покупцеві (ескіз або креслення), то такий Товар поверненню або обміну не підлягає! Можлива тільки реалізація цього Товару через Інтернет - магазин.
Термін дії Договору
11.1.Електронний Договір вважається укладеною з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти такий Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостої статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний по взаємній згоді Сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із Сторін умов цього Договору і у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Звертаємо вашу увагу, що інтернет - магазин "dsto.com.ua" на офіційному інтернет-сайті https ://dsto.com.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації Товару.